GENERAL FACTORING

Informácia o možnosti odkladu splátok, podmienkach a dôsledkoch odkladu splátok spotrebiteľského úveru v súvislosti s COVID-19

Spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s., so sídlom Mostová č. 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 838 825 týmto ako veriteľ oprávnený poskytovať spotrebiteľské úvery bez obmedzenia rozsahu poskytovania na základe povolenia Národnej banky Slovenska, informuje, že dlžníci zo spotrebiteľských úverov sú oprávnení podať žiadosť o odklad splátok istiny úveru a úrokov z úveru zo spotrebiteľskej zmluvy v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Odporúčame podať žiadosť o odklad splátok prostredníctvom diaľkovej komunikácie (elektronicky alebo poštou).

Vzor žiadosti je uvedený na konci tejto informácie.

Podmienky podania žiadosti o odklad splátok a jej schválenia

 1. Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.
 2. Veriteľ, ktorý vykonáva činnosť na základe povolenia podľa osobitného predpisu,) povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Veriteľ podľa prvej vety povolí odklad splátok najviac na ďalšie tri mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splátok najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok; toto oznámenie obsahuje číslo spotrebiteľskej zmluvy a obdobie odkladu splátok.
 3. Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru.
 4. Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok, ak
  1. je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,
  2. bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
  3. bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,51g)
  4. žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
  5. žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe
 5. Veriteľ je povinný do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o posúdení žiadosti o odklad splátok, najmä o tom, že
  1. odklad splátok povolil,
  2. odklad splátok nepovolil,
  3. žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené skutočnosti.
 6. Ak veriteľ nepovolil odklad splátok, je povinný to v informácii podľa odseku 5 odôvodniť.
 7. Ak veriteľ neinformuje podľa odseku 5 dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, považuje sa odklad splátok za povolený podľa odsekov 1 a 2. Lehota podľa odseku 5 neplynie odo dňa doručenia informácie o neúplnosti žiadosti o odklad splátok dlžníkovi, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, do dňa doručenia doplnenej žiadosti o odklad splátok; v tejto informácii veriteľ informuje dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o tom, že lehota podľa odseku 5 neplynie.
 8. Dlžník môže požiadať o odklad splátok počas obdobia pandémie.
 9. Žiadosť o odklad splátok možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie. Pri identifikácii dlžníka na účely podania žiadosti o odklad splátok a jej akceptácie postupuje veriteľ v súlade s pravidlami zjednodušenej starostlivosti podľa osobitného predpisu, ak je veriteľom banka, ustanovenia osobitného predpisu51j) sa nepoužijú.
 10. Ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac, veriteľ povolí odklad splátok, ak žiadosť o odklad splátok podal ktorýkoľvek z nich.
 11. Ak sa žiadosť o odklad splátok podáva prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, veriteľ alebo finančný agent sú povinní zabezpečiť, aby bol dlžník pred podaním žiadosti o odklad splátok upozornený na skutočnosti podľa časti I vzoru žiadosti o odklad splátok podľa prílohy.
 12. Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Povolením odkladu splátok nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania dlžníka. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo spotrebiteľskej zmluvy, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou spotrebiteľskej zmluvy sa v súvislosti s odkladom splátok nevyžaduje.
 13. Odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.
 14. Povolený odklad splátok nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Dlžník, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, oznámi veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splátok; toto oznámenie obsahuje okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splátok aj číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok vzťahoval.

Účinky odkladu splátok na údaje v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch

Splátka úveru odložená sa na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch nepovažuje za omeškanú.

Vyplácanie štátnych príspevkov pri odklade splátok

Ak bol dlžníkovi v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou poskytnutý štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov, nárok na jeho vyplácanie nezaniká z dôvodu odkladu splátok a lehota na poskytovanie štátneho príspevku, štátneho príspevku pre mladých alebo štátneho príspevku pre mladomanželov sa predlžuje o obdobie odkladu splátok.

Tento nárok nezaniká ani vtedy, ak sa dlžník dostal do omeškania so splátkou úveru po 29. februári 2020 a bol mu povolený odklad splátok.

Spoločné ustanovenia k odkladu splátok

 1. Z dôvodu odkladu splátok nemožno navýšiť celkovú výšku úveru.
 2. Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok; tým nie sú dotknuté ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré nesúvisia s odkladom splátok.
 3. Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok, ak sa s dlžníkom nedohodne inak.
 4. Na odklad splátok pri úvere na bývanie sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu Odklad splátok pri úvere na bývanie nemá vplyv na predĺženie lehoty splatnosti tohto úveru podľa osobitného predpisu.
 5. Na odklad splátok pri spotrebiteľskom úvere sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.
 6. Na odklad splátok zo spotrebiteľskej zmluvy sa ustanovenia osobitného predpisu o poskytovaní finančných služieb na diaľku nepoužijú.
 7. Odklad splátok povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia obdobia odkladu splátok (8)
  Žiadosť o odklad splátok podľa zákona môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona už podal žiadosť o odklad splátok; ak veriteľ odklad splátok na základe žiadosti o odklad splátok podanej podľa zákona povolí a zruší odklad splátok na základe žiadosti o odklad splátok podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, obdobie odkladu splátok začína plynúť odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok podanej počas obdobia pandémie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Dohľad

Dohľad nad dodržiavaním vyššie uvedených ustanovení vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu.

Príloha k informácií o odklade splátok COVID-19