GENERAL FACTORING

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.platitsaoplati.sk je spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s., so sídlom Mostová č. 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 838 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vl.č. 2975/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ internetového portálu“).
 2. Tieto Podmienky g-f.sk platné od 25.05.2018 (ďalej len ako „Podmienky“) platia pre registráciu na internetový portál www.g-f.sk (ďalej len ako „Internetový portál“) a na využívanie konkrétnych služieb poskytovaných týmto Internetovým portálom.
 3. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa internetového portálu a Užívateľa pri registrácií a využívaní služieb poskytovaných týmto Internetovým portálom a riadia sa právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
 4. Užívateľ je oprávnený používať Internetový portál výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi SR, týmito Podmienkami používania, pokynmi Prevádzkovateľa internetového portálu, bezpečnostnými pravidlami, dobrými mravmi a základnými pravidlami slušného správania sa.
 5. Spôsob zabezpečenia Internetového portálu - SSL bezpečnostný certifikát

II. Definícia pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu je právnická osoba, ktorá zabezpečuje prevádzku Internetového portálu.
 2. Užívateľom je ktokoľvek, kto používa Internetový portál. Užívateľ môže byť registrovaný a neregistrovaný. Registrovaný Užívateľ je ten, kto sa zaregistroval na Internetovom portáli a súhlasil s Podmienkami.
 3. Registráciou na Internetovom portáli vyjadruje Užívateľ súhlas s Podmienkami, ktoré sa zaväzuje dodržiavať v celom ich znení, v opačnom prípade bude zodpovedať za škodu alebo inú ujmu, ktorú ich nedodržaním spôsobí.
 4. Používanie Internetového portálu je akékoľvek prehliadanie Internetového portálu alebo práca s Internetovým portálom.

III. Registrácia, práva a povinnosti užívateľa

 1. Registrácia na internetový portál je dobrovoľná a bezplatná. Registrovaní Užívatelia majú možnosť využívať služby poskytované Prevádzkovateľom internetového portálu, a to najmä informovať sa o svojich finančných záväzkoch, prijímať, odosielať, ukladať správy, komunikovať s veriteľom, resp. akýmkoľvek iným spôsobom riešiť svoje peňažné záväzky.
 2. Nevyhnutnou podmienkou pre využívanie Internetového portálu je bezvýhradný a zrejmý súhlas Užívateľa s Podmienkami. V prípade ak Užívateľ vyjadrí nesúhlas, nie je oprávnený využívať služby Internetového portálu.
 3. Užívateľ sa registruje na webovej stránke www.platitsaoplati.sk vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami.
 4. Užívateľ Internetového portálu sa zaväzuje používať Internetový Portál výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený informácie vcelku alebo zčasti ďalej poskytovať tretím osobám.
 5. Užívateľ Internetového portálu sa zaväzuje, že nebude šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi SR, pokynmi Prevádzkovateľa internetového portálu, bezpečnostnými pravidlami, dobrými mravmi a základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci Internetového portálu, nesie zodpovednosť výlučne Užívateľ. Uvedené sa vzťahuje aj na prípadnú škodu, ktorá by vyššie uvedeným konaním vznikla Prevádzkovateľovi internetového portálu ako aj tretím osobám.
 6. Užívateľ je povinný pri registrácií uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa dodatočne zistí, že informácie uvádzané Užívateľom sú nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Prevádzkovateľ internetového portálu je oprávnený registráciu Užívateľa zrušiť alebo obmedziť. Prevádzkovateľ internetového portálu nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá Užívateľovi vznikla, resp. môže vzniknúť v dôsledku vyššie uvedeného.
 7. Užívatelia Internetového portálu majú právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb Prevádzkovateľa internetového portálu.

IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa internetového portálu

 1. Prevádzkovateľ internetového portálu nezodpovedá za prípadné vady poskytovaných služieb alebo informácií a neposkytuje akúkoľvek záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia.
 2. Prevádzkovateľ internetového portálu nemá voči Užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti s poskytovanými službami prostredníctvom Internetového portálu žiadne ďalšie povinnosti okrem tých povinností uvedených v týchto Podmienkach.
 3. Prevádzkovateľ internetového portálu nezodpovedá za obsah vložených dokumentov alebo príspevkov; dokumenty alebo príspevky s nevhodným alebo hanlivým obsahom alebo textom má právo kedykoľvek odstrániť, prípadne má právo zrušiť celú registráciu Užívateľa.
 4. Prevádzkovateľ internetového portálu neposkytuje Užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru Internetového portálu.
 5. Prevádzkovateľ internetového portálu môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez predchádzajúceho informovania Užívateľov, s čím sú Užívatelia uzrozumení a súhlasia vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami.

V. Ochrana osobných údajov

Užívateľ Internetového portálu dáva výslovný súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári na internetovej stránke www.platitsaoplati.sk.

Prevádzkovateľ internetového portálu sa zaväzuje nesprístupniť poskytnuté údaje tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Užívateľa, okrem prípadu, ak by Prevádzkovateľov internetového portálu bola zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 • Spracúvanie Vašich osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými predpismi je pre nás dôležité a ich ochrana je jednou z našich priorít.
 • Týmto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, a to predovšetkým prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, najmä v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a tiež Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladú nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.
 • Informácie o spracúvaní osobných údajov sme koncipovali formou otázok tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
 2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?
 3. Aké osobné údaje spracúvame?
 4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?
 5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?
 6. Odkiaľ osobné údaje získavame?
 7. Používame profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?
 8. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
 9. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?
 10. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?
 11. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku ochrany Vašich osobných údajov?
 12. Kde nás môžete kontaktovať?

1. Kto je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom Vašich osobných údajov?

 • Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Spravidla ide o tú spoločnosť, ktorej ste klientom alebo aj dlžníkom/ručiteľom dlžníka/záložným dlžníkom.
 • Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s., so sídlom Mostová č. 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 838 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vl.č. 2975/B v prípade, ak sa jedná o pohľadávky vo vlastníctve našej spoločnosti.
 • Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám, ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, môžete uplatňovať práva, o ktorých detailnejšie píšeme v bode 8. – Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.
 • V prípade ak naša spoločnosť vymáha voči Vám pohľadávku vo vlastníctve inej osoby na základe mandátnej zmluvy, je naša spoločnosť sprostredkovateľom ktorý spracúva Vaše osobné údaje v mene veriteľa pohľadávky a na základe a v rozsahu určenom v písomnej zmluve utavorenej s veriteľom a podľa jeho pokynov.
 • Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Na úvod by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Ide o pojmy, ktoré sú definované v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom sa ich snažíme pre Vás „preložiť“ do zrozumiteľnejšej podoby:

 • osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, IP adresa a pod.,
 • dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,
 • spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi,
 • prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa,
 • sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene,
 • účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,
 • osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby,
 • profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané
s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky,
 • príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame osobné údaje iba v takom rozsahu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti 
a súčasne efektívne vymáhali nám zverené pohľadávky alebo pohľadávky v majetku našej spoločnosti a vykonávali dobrovoľné dražby a ostatné naše obchodné činnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, dátum narodenia, dátum úmrtia, údaje o Vašich záväzkoch (zmluvné údaje, platobná disciplína, štruktúra a stav záväzku) a Vaše kontaktné údaje (e-mail, ďalšie adresy, tel. číslo). Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Bežné osobné údaje - základné identifikačné údaje

K nim patrí Vaše meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, dátum narodenia, dátum úmrtia.

Ak podnikáte ako fyzická osoba - podnikateľ, k nim patrí aj IČO a miesto podnikania.

Údaje o záväzkoch

Tieto údaje sme získali najmä z dokumentácie k pohľadávke, ktorá nám bola odovzdaná na základe:

 1. zmluvy o postúpení pohľadávok, ktorou nám bola pohľadávka voči Vám postúpená od iného subjektu ako pôvodného veriteľa, a/alebo
 2. zmluvy o vymáhaní pohľadávok ktorou nám bola pohľadávka voči Vám odovzdaná od vlastníka pohľadávky na vymáhanie podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka na základe mandátnej zmluvy.

Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, iná kontaktná adresa, ktoré sa nachádzali v dokumentácii k pohľadávke alebo ktoré ste nám poskytli.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Pre lepšie pochopenie na aké účely Vaše osobné údaje používame, sme ich spracúvanie rozdelili na dve časti:

4.1. Spracúvanie osobných údajov bez potreby Vášho súhlasu

4.1.1 Spracúvanie na základe plnenia právnej povinnosti

 • Spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe požiadaviek, ktoré nám ukladajú právne predpisy.
 • Ide najmä o zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ktorý nám, ako dražobníkovi, ukladá povinnosť spracúvať osobné údaje potrebné k príprave a vykonaniu dobrovoľnej dražby.
 • Medzi ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré nám ukladajú povinnosti ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, patria napríklad: zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z.z. 
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 307/2014 Z.z o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.2. Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

4.2.1 Spracúvanie na marketingové účely

Nespracúvame Vaše osobné údaje pre účely marketingu. Z tohto dôvodu od Vás nežiadame súhlas na spracúvanie osobných údajov na tento účel.

4.2.2 Nahrávanie telefonických hovorov

Telefonické hovory na našom Call centre nahrávame podľa potreby za účelom skvalitňovania výkonu našej činnosti ako aj ochrany práv a právom chránených záujmov veriteľov pohľadávok a našich zamestnancov.

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať Vaše osobné údaje, anonymizujeme Vaše osobné údaje v našich databázach a informačných systémoch.

Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie neuchovávame dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní ich spracúvať.

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?

 • Vaše osobné údaje, minimálne v rozsahu bežných osobných údajov - základných identifikačných údajov, kontaktných údajov a údajov o majetkových pomeroch, sme nadobudli na základe zmlúv o postúpení pohľadávok , ktorými nám Vaši pôvodní veritelia postúpili pohľadávky voči Vám ako dlžníkovi/ručiteľovi/záložnému dlžníkovi, ako aj na základe zmlúv o vymáhaní pohľadávok, ktoré sme ako mandatár uzavreli s veriteľmi pohľadávok a na základe ktorých voči Vám vymáhame a uplatňujeme pohľadávky.
 • Okrem bežných osobných údajov sme Vaše ostatné osobné údaje získali priamou písomnou, telefonickou alebo elektronickou komunikáciou s Vami.
 • Údaje o Vašich nehnuteľnostiach sme získali aj z katastra nehnuteľností, prostredníctvom portálu www.katasterportal.sk.

7. Používame profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

 • Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod.
 • Profilovanie sa používa za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok.
 • Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb presne podľa Vašich predstáv.
 • Radi by sme Vás informovali, že v rámci spracúvania Vašich osobných údajov nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov.

8. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Právo na poskytnutie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu 
a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie 
o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza 
k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu posúdeniu, či sú splnené podmienky pre vymazanie osobných údajov.

Môže nastať situácia, kedy máme povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje. V tomto prípade sme oprávnení ponechať si Vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi alebo inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje Vami určenému subjektu v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.

Právo namietať

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame 
v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, 
tel. č.: +421/2/3231 3220, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

9. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u nás, a to e-mailom na adresu 
osobne-udaje@g-f.sk alebo písomne na adresu sídla našej spoločnosti Mostová č. 2. 811 02 Bratislava.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené 
s poskytnutím požadovaných informácií.

V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti 
o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za akú dobu môžete očakávať odpoveď od nás?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace.

O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

10. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Sprostredkovatelia

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci, prípadne zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým dodávatelia IT služieb, audítori, a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre našu spoločnosť a s ktorými máme uzatvorenú korektnú zmluvu 
o spracúvaní osobných údajov.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše informačné systémy alebo iné služby zabezpečujúce náš riadny chod a spracúvanie osobných údajov.

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel ochrany osobných údajov, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Pri ich výbere dbáme na to, aby riadne spĺňali opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Zoznam sprostredkovateľov s uvedením služieb, ktoré nám poskytujú:

 1. Fitek s r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, služby skenovania a indexovania dokumentov, preprava dokumentácie, skenovanie dokumentov v zabezpečenom skenovacom centre, indexácia dokumentov, kompletizácia dokumentov po skenovaní a poskytnutie elektronických výstupov digitalizovaných dokumentov,
 2. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, poskytuje službu tlače a doručovania, na adresu dlžníkov, predvyplnených poštových poukazov na výplatu, prostredníctvom ktorých nám môžu dlžníci zaplatiť svoje záväzky,
 3. Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o., Michalská 14, 811 03 Bratislava, IČO 47 255 706, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 100846/B – právna pomoc, advokátske služby,
 4. Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová č. 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45 684 618, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 66827/B – činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.
  Subjekty verejnej správy a iné subjekty

Sme viazaní, vrátane našich zamestnancov, povinnosťou zachovávať mlčanlivosť. Výnimkou tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy a iným subjektom, ktorí sú na to oprávnení zo zákona.

Ide najmä o nasledovné subjekty: súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori, správcovia pohľadávok štátu, orgány verejnej moci, a pod.

Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácii.

11. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku ochrany Vašich osobných údajov?

Európska legislatíva:

Charta základných práv Európskej únie – článok 8,

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR).

Národná legislatíva:

Ústava Slovenskej republiky – článok 22,

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, alebo Vám bude po prečítaní tohto dokumentu čokoľvek nejasné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme.

Máme určené zodpovedné osoby na ochranu osobných údajov, ktoré dohliadajú na riadne spracúvanie osobných údajov. Na tieto zodpovedné osoby sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne na e-mailovej adrese: osobne-udaje@g-f.sk alebo poštou na adrese

GENERAL FACTORING, a.s.
Mostová č. 2
811 02 Bratislava

VI. Používanie internetového portálu

 • Súhlasom vyjadreným v bode číslo 1 tohto článku Užívateľ internetového portálu zároveň potvrdzuje, že mu v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov bola oznámená zmena prevádzkovateľa resp. poverenie sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov.
 • Bezpečnosť osobných údajov spracúvaných v informačnom systéme je zabezpečená plne v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, pričom Prevádzkovateľ internetového portálu prijal také technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Predmetné opatrenia boli prijaté Prevádzkovateľom internetového portálu vo forme bezpečnostného projektu (viď čl. I, bod. 5 týchto podmienok), ktorý určuje prostriedky, spôsob a ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov ako aj spôsob zabezpečenia informačného systému a Internetového portálu v súlade so základnými pravidlami bezpečnosti, právnymi predpismi ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná.

VII. Bankové tajomstvo v zmysle Zákona o bankách

 • Predmetom bankového tajomstva sú v zmysle § 91 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky (t.j. Užívateľa internetového portálu), ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.
 • Užívatelia internetového portálu vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami potvrdzujú, že sú uzrozumení s tým, že všetky informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, banka a pobočka zahraničnej banky poskytla Prevádzkovateľovi internetového portálu s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého Užívateľa internetového portálu alebo na jeho písomný pokyn na účely a za ďalších podmienok uvedených v tomto súhlase alebo písomnom pokyne a zároveň v prípade, že takýto písomný súhlas alebo písomný pokyn nebol udelený, Užívatelia internetového portálu vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami takýto písomný súhlas udeľujú.Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, meno a priezvisko klienta a iné informácie v zmysle osobitného predpisu.
 • Užívatelia internetového portálu vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami potvrdzujú, že sú uzrozumení s tým, že Prevádzkovateľ internetového portálu z dôvodov ochrany údajov tvoriacich bankové tajomstvo týkajúcich sa Užívateľov internetového portálu, zabezpečuje v prípadoch, kedy spracúva tieto údaje ako spracovateľ pre prevádzkovateľa, ktorým je banka, oddelenú správu informácií o Užívateľoch internetového portálu v zmysle ust. § 88 až ust. § 93 Zákona o bankách.
  Užívatelia internetového portálu vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami potvrdzujú, že sú uzrozumení s tým, že v prípadoch, kedy Prevádzkovateľ internetového portálu vystupuje len v právnom postavení sprostredkovateľ, t.j. len spracúva pre prevádzkovateľa (ktorým je banka) údaje tvoriace bankové tajomstvo týkajúce sa Užívateľov internetového portálu, povinnosť, aby boli tieto údaje o klientoch chránené, má aj naďalej banka.
 • Prevádzkovateľ internetového portálu je oprávnený poskytnúť informácie predstavujúce predmet bankového tajomstva Užívateľa internetového portálu i bez jeho súhlasu len na písomné vyžiadanie subjektom explicitne uvedených v ust. § 91 ods. 4 Zákona o bankách.

VIII. Odkazy na webové stránky tretích osôb

 • Internetový portál obsahuje odkazy na webové stránky spolupracujúcich spoločností a inštitúcii, ktoré sú prevádzkované inými stranami ako Prevádzkovateľom Internetového portálu. Prevádzkovateľ Internetového portálu nenesie zodpovednosť za obsah, rozsah, účel, spôsob, oprávnenie k používaniu takýchto stránok tretích strán. Uvedené odkazy sú poskytované výlučne na informatívne účely.
 • Prevádzkovateľ Internetového portálu nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom hypertextových odkazov z Internetového portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah reklamy alebo propagácie tretej osoby umiestnenej na Internetovom portáli.

IX. Záverečné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ Internetového portálu je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek podľa potreby zmeniť, upraviť, prerušiť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Internetového portálu alebo informácií v ňom obsiahnutých. Vyslovením súhlasu s Podmienkami Užívateľ berie na vedomie, že v prípade akejkoľvek zmeny, úpravy, prerušenia, pozastavenia alebo ukončenia prevádzkovania Internetového portálu, Užívateľovi nevzniká žiadny nárok a Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s vyššie uvedeným.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený monitorovať prístup na Internetový portál. Užívateľ registráciou a súhlasom s Podmienkami vyslovuje súhlas s monitorovaním jeho prístupu na Internetový portál.
 • Obsah Internetového portálu je zakázané kopírovať, distribuovať, publikovať, sťahovať, zobrazovať, zverejňovať, prenášať akýmikoľvek spôsobmi, či už mechanickými, elektronickými, záznamovými, kopírovacími či inými prostriedkami. Neoprávneným používaním akýchkoľvek informácií a materiálov zverejnených na Internetovom portály dochádza k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov SR a Prevádzkovateľ má nárok na náhradu škody v súvislosti s vyššie uvedeným.
 • Prevádzkovateľ Internetového portálu nezodpovedá za prípadné zneužitie údajov, resp. akýchkoľvek informácií poskytovaných na Internetovom portály tretími osobami, taktiež nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody a to bez ohľadu na to, ako k uvedenému došlo.
 • Prevádzkovateľ Internetového portálu nezodpovedá za škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými Užívateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie Užívateľ sprostredkoval prostredníctvom Internetového portálu, za škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla, za škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu Užívateľovi zo strany Prevádzkovateľa ako aj škodu spôsobenú nefunkčnosťou Internetového portálu.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018.